Svako korištenje naših usluga podložno je niže navedenim uvjetima. Uvjeti korištenja uređuju odnos između:

mShop.ba – Multivendor Webshop / MARIVA.NET Široki Brijeg, Antuna Mihanovića 5, 88220 Široki Brijeg (dalje u tekstu: Davatelj usluge) i “Korisnika” – svaka pravna ili fizička osoba koja koristi usluge Davatelja usluga kao kupac ili prodavač (dalje u tekstu: Korisnik).

Odgovornost Davatelja usluge

 • Davatelj usluge poduzima sve razumne mjere da usluge koje nudi budu aktivna 24 sata dnevno. Davatelj usluge nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu upotrebom usluge ili programa koji se nalaze na serveru, materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu pod utjecajem više sile, kao i za nemogućnost korištenja funkcionalne usluge.
 • U slučaju uskraćivanja prava na korištenje usluge koje proizlazi iz povrede Uvjeta korištenja, Davatelj usluge nije odgovoran za nikakve štete nastale uskraćivanjem tog prava, niti snosi bilo kakvu nadoknadu štete. Korisnik nema pravo na naknadu eventualne tako nastale štete.
 • Davatelj usluge ne snosi odgovornost za bilo kakve gubitke podataka na serveru.
 • Podaci, informacije i online aplikacije koje su dostupne na ili putem web stranica mShop.ba, se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti.
 • Za točnost podataka koje Korisnici unose na ove web stranice, mShop.ba nije odgovoran. mShop.ba ne odgovara za štetu nanesenu Korisnicima, pri upotrebi netočnih podataka.

Odgovornost Korisnika usluge

 • Korisnik jamči da će sve usluge koristiti u skladu sa pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine, te ovim Uvjetima korištenja.
 • Korisnik jamči da sadržaji koje objavljuje na mShop.ba stranicama ni na koji način ne krše autorska prava ili bilo koja prava trećih osoba.
 • Korisnik jamči i suglasan je da na mShop.ba stranicama neće imati uvredljive materijale, pornografiju, programe i upute o hakiranju, kockanju ili pozivanju na ilegalne aktivnosti ili mržnju.
 • Korisnik će Davatelju usluge redovito plaćati naknadu u roku dospijeća navedenom na predračunu za naručene usluge, a po trenutno važećem cjeniku usluga objavljenom na web stranicama Davatelja usluga.
 • Ukoliko Korisnik ne plati predračun na vrijeme, Davatelj usluga zadržava pravo Korisniku uskratiti pravo na korištenje usluga.
 • Svako kršenje Uvjeta korištenja imati će za posljedicu ukidanje korisničkog računa i brisanje svih korisnikovih podataka sa web stranica mShop.ba.
 • Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik se obvezuje da će isključiti odgovornost Davatelja usluga u slučaju bilo kakvog zahtjeva za odštetu koji bi mogao nastati korisnikovim kršenjem Uvjeta korištenja. Korisnik se obvezuje i da će Davatelju usluge nadoknaditi svaki iznos koji Davatelj usluge plati trećim osobama kao naknadu štete.
 • Registrirani korisnici imaju korisničko ime/ e-mail i lozinku vezanu za osobu koja se registrirala za usluge na mShop.ba. Korisničko ime i lozinka se smatraju poslovnom tajnom i ne smiju se povjeriti trećoj osobi. Registrirani korisnici preuzimaju odgovornost za sve aktivnosti koji će biti izvedene sa njihovim korisničkim imenom i lozinkom.
 • Korisnici koriste web stranice mShop.ba na vlastitu odgovornost.

Naručivanje, način plaćanja, dostava i kuponi

 • Kupac naručuje proizvode ili usluge putem elektronskog obrasca narudžbe.
 • Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama (KM), s PDV-om.
 • Svaki korisnik prodavač (vendor) definira za sebe posebno način plaćanja, cijene dostave i kupone.
 • Na mShop.ba stranicama moguća je naplata pouzećem (plaćanje kod preuzimanja robe, na adresi dostave) i kod lokalnog preuzimanja kod prodavača. Naplatu prodavači rade u svoje ime i za svoj račun.
 • Dostava proizvoda i usluga je odgovornost prodavača. Ako ste primili oštećen ili neispravan proizvod ili vam je odaslan pogrešan proizvod, onda direktno kontaktirajte prodavača tih proizvoda.
 • Povrat proizvoda uvijek se događa između kupca i prodavača po važećim zakonima Bosne i Hercegovine.
 • Za pitanja vezana za proizvode i usluge prodavača kontaktirajte direktno prodavače preko njihovih kontakt obrazaca i/ili informacija u njihovom shopu.
 • Davatelj usluge mShop.ba ne odgovara za naplatu i dostavu proizvoda i usluga koje se nalaze na portalu mShop.ba.

Podrška

Ukoliko trebate pomoć, možete nas kontaktirati preko e-mail adrese info@mshop.ba ili preko naših kontakt stranica.

Završne odredbe

 • Narudžbom usluga korisnik izjavljuje i jamči da je imao pristup napomenama iznad i da ih je u potpunosti razumio i prihvatio.
 • Na odnose između ugovornih strana koji nisu uređeni ovim ugovorom, primjenjuju se važeći propisi Bosne i Hercegovine.
 • Eventualne sporove u vezi ugovora ugovorne strane će pokušati riješiti dogovorom, u protivnom je nadležan sud u Širokom Brijegu.

Svaka promjena u uvjetima korištenja bit će objavljena na ovoj web stranici.

mShop.ba – Multivendor Webshop / MARIVA.NET Široki Brijeg